Монгол улсын үүрэн холбооны тэргүүлэгч оператор Мобиком Корпорацийн 2017-2018 онуудад баримтлах Компанийн нийгмийн хариуцлагын үндсэн чиглэл нь:

 1. Монгол орны ирээдүй болсон хүүхэд багачуудын эрхийг хамгаалах, тэдний тав тухтай сурч амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн сайжруулах
 2. Монгол Улсад нэн ховор ан амьтдын (онцгойлон Говийн их баавгай - Мазаалай) амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах

Мобиком Корпораци нь 2014 онд Компанийн нийгмийн хариуцлагын бодлогоо шинэчлэн баталж байсан юм. Энэхүү бодлогын хүрээнд Компанийн нийгмийн хариуцлагын үндсэн чиглэлээ цаашид хоёр жил тутамд шинэчлэн баталж байхаар тогтсон бөгөөд 2014-2016 онд Мобиком Корпорацийн нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь “Монгол улсын ирээдүй болсон Хүүхэд, багачуудын сурах, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах, чанарыг нь нэмэгдүүлэх” хэмээн тогтсон юм.

Дээрх үндсэн чиглэл нь Монгол Улсын алслагдсан бүс нутгийн сумын сургуулиудад сурч, амьдарч буй хүүхдүүдийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн нөхцөл байдлыг томоохон хот, суурин газрын орчин нөхцөлд ойртуулах, сурагчдын дунд гардаг элдэв халдварт өвчний тархалтыг бууруулах, эрүүл аюулгүй, хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчинг бүрдүүлэхэд мөн Хүүхдийн эрхийн болон хамгааллын үйлчилгээг харилцаа холбооны технологийг ашиглан хүргэхэд оршиж байгаа юм. Мөн сурагчдын суралцах идэвх сонирхлыг нэмэгдүүлэх, хүмүүжил соёлын чухал нөлөөтэй болохыг Мобиком Корпорациас санаачлан хэрэгжүүлж буй Хүүхдийн тусламжийн утас 108 болон Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламж төсөл, Зүрх бүхний төлөө зорилтот  төслүүдийн үр дүнгээс харах боломжтой билээ.

Харин 2016 онд говийн их баавгай –Мазаалайг хамгаалах төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээр нийгмийн хариуцлагын үндсэн чиглэлээ нэмж тодорхойлох шаардлагатай тулгарсан юм. Говь цөлийн бүсэд амьдардаг дэлхийд цорын ганц төрөл зүйл нь Мазаалай бөгөөд энэхүү нэн ховор амьтны амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулан, бүрдүүлэхийн төлөө БОНХЯ, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн, Лондоны амьтан судлалын нийгэмлэг, Олон улсын баавгай судлалын нийгэмлэг, Говийн их дархан цаазат газар зэрэг байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. 

 

Монгол улсын үүрэн холбооны тэргүүлэгч оператор Мобиком Корпорацийн 2017-2018 онуудад баримтлах Компанийн нийгмийн хариуцлагын үндсэн чиглэл нь:

 1. Монгол орны ирээдүй болсон хүүхэд багачуудын эрхийг хамгаалах, тэдний тав тухтай сурч амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн сайжруулах
 2. Монгол Улсад нэн ховор ан амьтдын (онцгойлон Говийн их баавгай - Мазаалай) амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах

Мобиком Корпораци нь 2014 онд Компанийн нийгмийн хариуцлагын бодлогоо шинэчлэн баталж байсан юм. Энэхүү бодлогын хүрээнд Компанийн нийгмийн хариуцлагын үндсэн чиглэлээ цаашид хоёр жил тутамд шинэчлэн баталж байхаар тогтсон бөгөөд 2014-2016 онд Мобиком Корпорацийн нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь “Монгол улсын ирээдүй болсон Хүүхэд, багачуудын сурах, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах, чанарыг нь нэмэгдүүлэх” хэмээн тогтсон юм.

Дээрх үндсэн чиглэл нь Монгол Улсын алслагдсан бүс нутгийн сумын сургуулиудад сурч, амьдарч буй хүүхдүүдийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн нөхцөл байдлыг томоохон хот, суурин газрын орчин нөхцөлд ойртуулах, сурагчдын дунд гардаг элдэв халдварт өвчний тархалтыг бууруулах, эрүүл аюулгүй, хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчинг бүрдүүлэхэд мөн Хүүхдийн эрхийн болон хамгааллын үйлчилгээг харилцаа холбооны технологийг ашиглан хүргэхэд оршиж байгаа юм. Мөн сурагчдын суралцах идэвх сонирхлыг нэмэгдүүлэх, хүмүүжил соёлын чухал нөлөөтэй болохыг Мобиком Корпорациас санаачлан хэрэгжүүлж буй Хүүхдийн тусламжийн утас 108 болон Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламж төсөл, Зүрх бүхний төлөө зорилтот  төслүүдийн үр дүнгээс харах боломжтой билээ.

Харин 2016 онд говийн их баавгай –Мазаалайг хамгаалах төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээр нийгмийн хариуцлагын үндсэн чиглэлээ нэмж тодорхойлох шаардлагатай тулгарсан юм. Говь цөлийн бүсэд амьдардаг дэлхийд цорын ганц төрөл зүйл нь Мазаалай бөгөөд энэхүү нэн ховор амьтны амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулан, бүрдүүлэхийн төлөө БОНХЯ, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн, Лондоны амьтан судлалын нийгэмлэг, Олон улсын баавгай судлалын нийгэмлэг, Говийн их дархан цаазат газар зэрэг байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. 

Мобиком Корпораци нийт ажилтан, гэрээт, хамтрагч, зочид, хэрэглэгчид болон хөршийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог бий болгож тасралтгүй сайжруулна.

Энэхүү бодлогыг дараах чиглэлээр хэрэгжүүлнэ.

 1. Холбогдох бүх хууль тогтоомж, стандарт шаардлагад нийцсэн үйл ажиллагааг явуулж,  эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлнэ.
 2. Аюулгүйн мэдлэг чадвар олгож, зөв зан үйл болон оролцоог дэмжинэ.
 3. Ажлын байрны аюулыг илрүүлж, эрсдэлийг үнэлэх болон хяналтын үр дүнтэй арга хэрэгслүүдийг ашиглаж, эрсдэлийг бууруулна.
 4. Бүх түвшинд хяналт шалгалт, тайлан, гүйцэтгэл, хариуцлагын тогтолцоог бий болгоно.
 5. Осол, осолд дөхсөн тохиолдол болон мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, онцгой байдалд бэлэн байх, хариу үзүүлэх тогтолцоог тасралтгүй сайжруулна.

Мобиком Корпораци нийт ажилтан, гэрээт, хамтрагч, зочид, хэрэглэгчид болон хөршийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог бий болгож тасралтгүй сайжруулна.

Энэхүү бодлогыг дараах чиглэлээр хэрэгжүүлнэ.

 1. Холбогдох бүх хууль тогтоомж, стандарт шаардлагад нийцсэн үйл ажиллагааг явуулж,  эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлнэ.
 2. Аюулгүйн мэдлэг чадвар олгож, зөв зан үйл болон оролцоог дэмжинэ.
 3. Ажлын байрны аюулыг илрүүлж, эрсдэлийг үнэлэх болон хяналтын үр дүнтэй арга хэрэгслүүдийг ашиглаж, эрсдэлийг бууруулна.
 4. Бүх түвшинд хяналт шалгалт, тайлан, гүйцэтгэл, хариуцлагын тогтолцоог бий болгоно.
 5. Осол, осолд дөхсөн тохиолдол болон мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, онцгой байдалд бэлэн байх, хариу үзүүлэх тогтолцоог тасралтгүй сайжруулна.

Мобиком Корпорациас санхүүжилт, дэмжлэг хүссэн төсөл хөтөлбөрүүд доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

 • Мобиком Корпорацийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын зорилттой нийцэж байх
 • Нийгмийн өргөн цар хүрээг хамарсан, голлох оролцогч талуудын оролцоог хангасан байх
 • Тухайн төсөл хөтөлбөрийнхөө зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд чиглэсэн байх ба урт болон богино хугацааны зорилтуудыг тусгасан байх
 • Санхүүжилтийн олон эх үүсвэртэй бол давуу тал болно.   

Дараах төрлийн болон дараах хэв шинжийг агуулсан төсөл хөтөлбөрүүдийг нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааны чиглэлд нийцсэн шаардлага хангахгүй гэж үзнэ. Үүнд:

 • Улс төрийн нэр дэвшигч болон улс төрийн арга хэмжээ
 • Аялал, зугаалга
 • Шашны утга агуулгатай
 • Хувийн ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт хүссэн
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой санхүүжилтийн хүсэлт
 • Төрөөс иргэдэд зайлшгүй үзүүлэх үйлчилгээг дэмжих зэрэг орно. 

 

Мобиком Корпорацитай хамтран ажиллах, санхүүжилт хүсэх маягтыг ЭНД дарж татаж авна уу.

Мобиком Корпорациас санхүүжилт, дэмжлэг хүссэн төсөл хөтөлбөрүүд доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

 • Мобиком Корпорацийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын зорилттой нийцэж байх
 • Нийгмийн өргөн цар хүрээг хамарсан, голлох оролцогч талуудын оролцоог хангасан байх
 • Тухайн төсөл хөтөлбөрийнхөө зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд чиглэсэн байх ба урт болон богино хугацааны зорилтуудыг тусгасан байх
 • Санхүүжилтийн олон эх үүсвэртэй бол давуу тал болно.   

Дараах төрлийн болон дараах хэв шинжийг агуулсан төсөл хөтөлбөрүүдийг нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааны чиглэлд нийцсэн шаардлага хангахгүй гэж үзнэ. Үүнд:

 • Улс төрийн нэр дэвшигч болон улс төрийн арга хэмжээ
 • Аялал, зугаалга
 • Шашны утга агуулгатай
 • Хувийн ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт хүссэн
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой санхүүжилтийн хүсэлт
 • Төрөөс иргэдэд зайлшгүй үзүүлэх үйлчилгээг дэмжих зэрэг орно. 

 

Мобиком Корпорацитай хамтран ажиллах, санхүүжилт хүсэх маягтыг ЭНД дарж татаж авна уу.

Нийгмийн хариуцлага

Мобиком Корпораци үүсэн байгуулагдсанаасаа хойш 20 жилийн хугацаанд 5.5 тэрбум гаруй төгрөгийг компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол Улсын нийгмийн сайн сайхны төлөө зарцуулжээ. Компани дангаар болон бусадтай хамтран хэрэгжүүлсэн олон төсөл, хандив, ивээн тэтгэлэг, буцалтгүй тусламжийн хэлбэрээр олгогдсон олон олон арга хэмжээ хөтөлбөрүүд байгааг товчлон заримаас нь дурдвал:

Нийгмийн хариуцлага

Мобиком Корпораци үүсэн байгуулагдсанаасаа хойш 20 жилийн хугацаанд 5.5 тэрбум гаруй төгрөгийг компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол Улсын нийгмийн сайн сайхны төлөө зарцуулжээ. Компани дангаар болон бусадтай хамтран хэрэгжүүлсэн олон төсөл, хандив, ивээн тэтгэлэг, буцалтгүй тусламжийн хэлбэрээр олгогдсон олон олон арга хэмжээ хөтөлбөрүүд байгааг товчлон заримаас нь дурдвал:

Монгол орны нийт хүн амын дөнгөж 35 хувь нь ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усны эх үүсвэрт холбогдсон гэсэн судалгаа гарсан байна. Харин хөдөө орон нутгийн иргэдийн хувьд энэ үзүүлэлт 29 хувь байгаа нь туйлын хангалтгүй юм. Энэ нөхцөл байдлын улмаас нийгмийн хариуцлагыг дээдлэгч Монголын үүрэн холбооны тэргүүлэгч оператор Мобиком Корпораци 2014 оноос “Сумдын сургуулийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах төсөл”-ийг санаачлан, Дэлхийн Зөн Монгол ОУ-ын байгууллага, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудтай хамтран 4 дэх жилдээ амжилттай хэрэгжүүлээд байна. 2016 оны төслийн санхүүжилтэд МҮОНТВ-ийн “Сэтгэлийн үндэс” аян болон Рояал кинг констракшин компаниуд хамтран ажилласан юм.​ Уг төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд олон суманд судалгаа явуулсан бөгөөд судалгааны үр дүнгээс үзэхэд баруун аймгуудын сургуулиудад гэдэсний өвчин, гепатит зэрэг халдварт өвчин түгээмэл байдаг байна. Эдгээр өвчин эмгэгийн гол шалтгаан бол ариун цэврийн өрөө болон бохир ус зайлуулах төхөөрөмж, угаалтуур зэрэг зүйлс хангалтгүй, цэвэр ус дамжуулах хоолой байхгүй, ариун цэвэр сахих үндсэн мэдлэг дутмаг байдагтай холбоотой. Үүний улмаас хүүхдүүд хүнд өвчин тусч, хичээлийн хоцрогдолд ороход хүрдэг байна.

Text Box: Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн 2014 оноос өнөөг хүртэл хугацаанд 80 сумын 54’000 хүүхэд өнөөдөр байнгын халуун хүйтэн усаар гараа угаах, боловсон тав тухтай орчинд бие засах мөн зарим сургууль халуун усанд орох душтэй болоод байна.

Эдгээр шинэ ариун цэврийн байгууламж нь Монгол Улсын мянга мянган хүүхдийн эрүүл, аюулгүй байдалд төсөөлөхийн аргагүй том өөрчлөлтийг авчраад зогсохгүй, цэвэр орчинд ариутгасан ундны ус ашиглах боломжийг олгосноор халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн сурах хүсэл эрмэлзлийг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой билээ.

Хүүхдүүд эрүүл, аз жаргалтай байхдаа илүү сайн сурдаг бөгөөд Мобиком болон төслийн хамтрагч байгууллагууд Монгол Улсын хойч үе болсон хүүхдүүддээ эрүүл ахуй, ариун цэврийн үндсэн шаардлага, стандартыг хангасан сурах орчныг бүрдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна. Орон нутгийн сурагчдын эрүүл ахуй, ариун цэврийн нөхцөл байдлыг сайжруулах зорилгоор нийт 17 аймгийн 80 сумд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан боловсон ариун цэврийн байгууламжуудыг барьж, хүлээлгэн өгсөн юм.

The children’s helpline initiated jointly by MobiCom and World Vision Mongolia delivers services for children at risk. Services includes psychological counseling, training, inquiry service and 24 hour emergency assistance to youth, parents and teachers with the support of the National Agency for Children. MobiCom provides technical support and software to the Children’s Helpline Center.

Үдийн цай төслийг анх нийслэл хотын захын дүүргийн 12 сургуулийн 1, 2 дугаар ангийн 3,334 сурагчийг хамруулан хэрэгжүүлсэн ба төслийн хугацааны үр дүнд сурагчдын хичээл таслалт, хоцролт 100% арилж, мөн тэдний өвчлөлт эрс буурсан төдийгүй хичээлийн идэвх, оролцооны хувь нэмэгдсэн. Энэ ч утгаар нь тухайн үеийн Засгийн газар, БСШУЯ-аас дэмжин улс даяар бага, дунд ангийн бүх сурагчдад үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн болно.
 

The Mobi-Aspiration Program, a project targeted at the equipping secondary schools and teachers with computers, high-speed Internet, projectors and e-training to improve education management and the learning and teaching experience. The program was implemented in 19 schools of the Bayanzurkh District of Ulaanbaatar, 5 schools in each of Gobi-Altai and Dornogobi provinces as well as in the schools of Tsogttsetsii County in Umnugobi Province.  The new technology enabled schools to simplify activities and save money by minimizing the use of paper.

In the 2007, MobiCom provided about 30,000 children with an opportunity to study in a comfortable environment by repairing 19 public secondary schools and kindergartens in Ulaanbaatar.

The secondary school No. 24 in the Chingeltei District of Ulaanbaatar now has a model IT center at that school. The school is fully equipped with the latest advanced training equipment, Internet connection, an e-library and e-lesson, and web-based distance learning opportunities.

MobiCom has made several donations to provide much needed equipment and supplies to health institutions, including the provision of portable diagnostic equipment, an oxygen concentrator, a SARS diagnostic device and other supplies to the 2nd maternity hospital. We also equipped hospital No. 1 with a nano technology washing machine. MobiCom sponsored free medical checks for the elderly at other institutions.

MobiCom has sponsored many sports events, such as the annual chess tournament; donation of a complete set of equipment for the Mongolian shooting athletes that participated in the Athens Olympics; support for the basketball super league’s Sharks team of the University of Sciences and Technology; the traditional annual Walking Tour of university and college students; the public marathon named after the MobiCom Corporation; the Junior World Free Style Wrestling Championship organized in Mongolia; sumo wrestlers matches; rewards and travel costs of the Para - Olympics athletes; bowling, archery and badminton competitions.

MobiCom has sponsored various Olympiads education and youth. It organized the state programming Olympiads, state mathematical Olympiads and international mathematical Olympiads and sponsored the costs of the successful children and teachers.

MobiCom provides soft loans every year to 50 college or university students studying in the fields of business management and engineering.

 

 

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын тэргүүлэгч Мобиком Корпораци 20 жилийнхээ ойгоор буюу 2016 онд Үндэсний Цэцэрлэгт Хүрээлэнд 1,000 мод тарьж “Моби Төгөл”-ийг байгуулсан билээ.  Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудал болсон агаарын бохирдолтой тэмцэх, ногоон орчныг нэмэгдүүлэх их үйлст нэгдэн байгуулсан энэхүү төгөлдөө Мобикомчууд усалгаа арчилгааг тогтмол хийдэг. Тариад л орхих биш, жил бүр байнгын арчилгаа усалгаатай байж мод ургамал цаашид эрүүл ургах үндэс нь болно. Модыг эхний хоёр жил сайн арчилж чадвал дараагийн жилүүдэд бие даан ургах чадвартай болно гэж мэргэжилтнүүд хэлсэн байдаг. Энэ жил 3 нас хүрч байгаа “Моби Төгөл” маань Улаанбаатар хотынхоо ирээдүйд цэвэр агаар бэлэглэхээр өндийн ургасаар байна. Энэхүү байгууламж нь ирэх 20 жилд 40,000 гаруй хүнд хүрэлцэхүйц цэвэр агаар, хүчил төрөгч бэлэглэх юм.

 

 

Text Box: Технологи хөгжихийн хэрээр эрүүл мэндийн салбар, ялангуяа эрүүл мэндийн үйлчилгээ илүү цогц болж нэгдсэн, цахим хэлбэрт шилжиж байгааг бид бүгд мэдэх билээ. Эрүүл мэндийн салбарыг дэмжих зорилгоор Нийслэлийн томоохон эмнэлгүүдийн нэг болох Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд Мобиком Корпораци өөрийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байсан 20 компьютерыг хандивлах үйл ажиллагаа боллоо.

Text Box: Тус төв нь жилдээ 100 мянга орчим иргэдэд үйлчилдэг бөгөөд энэхүү хандив нь тус эмнэлгийг технологийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхах, улмаар тус төвийн тасралтгүй, хэвийн, хүртээмжтэй үйл ажиллагааг явуулахад багахан ч гэсэн дэм болно гэдэгт итгэж байгаагаа Мобиком Корпораци итгэлтэй байна.  

Мобиком Корпораци үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон ажлыг хийсэн бөгөөд эрүүл мэнд, боловсролын салбарыг түлхүү дэмжин ажилласаар ирсэн билээ. Жишээ дурдахад, өмнө нь Мобиком Корпораци алслагдсан сумын сурагчдыг интернэтэд холбох зорилгоор 17 сумын сургуульд нийт 81 компьютерийг хандивлаж байсан юм. 

Мобикомын хандивын ажил үүгээр дуусахгүй үргэлжлэн 90 жилийн түүхэн ой нь тохиох гэж буй Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, Улсын тэргүүний 9-р цэцэрлэгт мөн нийслэлийн 65-р сургууль зэрэг олон газарт компьютер хандивласан юм. 

 

Text Box: Технологи хөгжихийн хэрээр эрүүл мэндийн салбар, ялангуяа эрүүл мэндийн үйлчилгээ илүү цогц болж нэгдсэн, цахим хэлбэрт шилжиж байгааг бид бүгд мэдэх билээ. Эрүүл мэндийн салбарыг дэмжих зорилгоор Нийслэлийн томоохон эмнэлгүүдийн нэг болох Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд Мобиком Корпораци өөрийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байсан 20 компьютерыг хандивлах үйл ажиллагаа боллоо.

Text Box: Тус төв нь жилдээ 100 мянга орчим иргэдэд үйлчилдэг бөгөөд энэхүү хандив нь тус эмнэлгийг технологийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхах, улмаар тус төвийн тасралтгүй, хэвийн, хүртээмжтэй үйл ажиллагааг явуулахад багахан ч гэсэн дэм болно гэдэгт итгэж байгаагаа Мобиком Корпораци итгэлтэй байна.  

Мобиком Корпораци үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон ажлыг хийсэн бөгөөд эрүүл мэнд, боловсролын салбарыг түлхүү дэмжин ажилласаар ирсэн билээ. Жишээ дурдахад, өмнө нь Мобиком Корпораци алслагдсан сумын сурагчдыг интернэтэд холбох зорилгоор 17 сумын сургуульд нийт 81 компьютерийг хандивлаж байсан юм. 

Мобикомын хандивын ажил үүгээр дуусахгүй үргэлжлэн 90 жилийн түүхэн ой нь тохиох гэж буй Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, Улсын тэргүүний 9-р цэцэрлэгт мөн нийслэлийн 65-р сургууль зэрэг олон газарт компьютер хандивласан юм. 

Монгол Улсын тэргүүлэгч харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч Мобиком Корпораци нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааныхаа хүрээнд Онцгой Байдлын Ерөнхий Газарт 25 ширхэг ой хээрийн түймэр унтраагч үлээгч багажийг 2015 онд хандивлан өгсөн байна.

Бид өмнө нь хиймэл дагуулын холбооны төхөөрөмж бэлэглэх, олон нийтэд зориулсан мэдээлэл түгээх зэрэг чиглэлээр Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар болон түүний орон нутаг дахь салбар байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байсан арвин түүхтэй. Нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд Онцгой Байдлын Ерөнхий Газарт дэмжлэг үзүүлж байгаадаа туйлын таатай байна. Энэхүү төхөөрөмжүүдийн тусламжтайгаар манай зоригт аврагчид олон мянган хүний амь нас, эд хөрөнгө, бэлчээр нутаг, ой мод, буянт малыг авран хамгаалж боломж бүрдэж байгаа юм

Мобиком Корпораци Улаанчулуут дахь хогийн цэг дээр ажиллаж амьдардаг эмзэг бүлгийн иргэдийн хүүхдүүдэд туслах зорилгоор 26 сая төгрөгийг Вэлүү санд хандивлалаа. Энд амьдардаг иргэд хогийн цэг дээрээс дахин боловсруулдаг хаягдал түүж, амьдралаа залгуулж байх хооронд тэдний хүүхдүүд хараа хяналтгүй гэртээ ганцаараа эсвэл эцэг эхийн адил хүнд хөдөлмөр эрхэлдэгМобиком Корпорацийн Гүйцэтгэх захирал Дэвид Холлидэй “Манай корпораци нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хүүхдийн эрхийг хамгаалах, боловсрол олгоход дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлдэг уламжлалтай. Бид Улаанбаатар хотын хамгийн хэцүү амьдралтай, нийгмээс гадуурхагдсан хүүхдүүдийг байрлах байртай болгох, хооллох, боловсрол олгох, асран халамжлах үйл ажиллагаа явуулдаг Вэлүү сантай хамтрах болсондоо их баяртай байна” гэв.

Одоогийн байдлаар Велүү сангийн “Нарны хүүхдүүд” халамжийн цэцэрлэгт жар гаруй нэн ядуу, эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийг долоо хоногийн таван өдөр хооллож ундлан, асран халамжилж сургалтад хамруулж байна. Улаанчулуутад амьдардаг 250 гаруй өрхүүдийн ихэнх нь хотод нүүж ирсэн малчид бөгөөд бүртгэлгүй, баримт бичгийн зөрчилтэй тул ажил олоход нь хүндрэлтэй байдаг. Түүнчлэн энд аливаа нийгмийн халамж үйлчилгээ байхгүй тул хүүхдүүд нь эрүүл мэнд, сургууль цэцэрлэгийн үйлчилгээнд хамрагдах бололцоогүй байдаг. “Нарны хүүхдүүд” халамжийн цэцэрлэгт хүүхдүүдийг өвлийн улиралд дулаан байранд байлган, өдөрт дөрвөн удаа шим тэжээлтэй хоолоор хооллож, олон төрлийн сургалтад хамруулж байна. Мөн тус цэцэрлэг нь нийгмийн эмзэг бүлгийн найман хүнийг хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хянах, хүнс тэжээлд нь хяналт тавьдаг ажилтнаар ажиллуулдаг. Вэлүү сан нь аливаа хандивын мөнгийг үйл ажиллагааны зардалд зарцуулдаггүй бөгөөд зөвхөн хүүхдүүдийн хэрэгцээнд зориулдаг байна.

Мобиком Корпораци нь нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийг хамгаалах, боловсрол олгох чиглэлээр Вэлүү сантай урт хугацааны хамтын ажиллагаагаа эхлүүлж байгаа нь энэ юм. Өнгөрсөн жил бид “Зүрх бүхний төлөө” зорилтот хөтөлбөр хэрэгжүүлэн, МУГЖ И.Одончимэгийн Улаанчулуутын хогийн цэгт амьдардаг хүүхдүүдэд боловсрол олгох санаачилгыг дэмжин 80 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон билээ. 

Байгалийн гамшгийн улмаас бүтээгдэхүүнээ борлуулж чадахгүйд хүрээд байгаа Балба Улс дахь Apple-ын албан ёсны борлуулагч GNC компанийн хүсэлтээр Мобиком Корпораци тус компаниас Балба Улсад борлуулахаар захиалсан байсан iPhone загварын утаснуудыг худалдан авч туслалцаа үзүүлж байна.

GNC компани нь Балбад болсон газар хөдлөлтийн улмаас ихээхэн хэмжээний алдагдал хүлээгээд байгаа бөгөөд Apple компанитай албан ёсоор хамтран ажилладаг дэлхийн бусад орны борлуулагч компаниудад өөрийн агуулах дахь iPhone брэндийн гар утаснуудыг нь худалдан авч тусламж үзүүлэхийг санал болгоод байсан юм.

“Байгалийн гамшиг нь аливаа улс орны хил хязгаар, хөгжил дэвшлээс үл хамааран онц их хэмжээний хохирол учруулдаг бөгөөд Мобиком Корпорацийн зүгээс Олон Улсын Цахилгаан Холбооны Байгууллагын гишүүний хувьд өөрийн үүргээ биелүүлэн, Балба Улсын харилцааны салбарт дэмжлэг үзүүлж байгаадаа таатай байна” хэмээн Мобиком Корпорацийн Гүйцэтгэх захирал Дэвид Холлидэй хэллээ.

Дашрамд дурдахад, Мобиком Корпораци нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд уг байгалийн гамшгийн үеэр Эверестийн оргилд авирахаар Балбыг зориод байсан Уулын спортын Олон улсын хэмжээний мастер Б.Цэвээндашийн 4, 5 дугаар сарын олон улсын роуминг үйлчилгээний төлбөрийг 100 хувь хөнгөлсөн билээ.

2014 онд Мобиком Корпораци Нийслэлийн захирагчийн албатай хамтран “Баяжуулсан хиймэл дүрслэл” технологийг ашиглан,  баригдаж буй обьектын байршил, чиглэл, хүрэх алслалыг тодорхойлох боломжтой UB Construction Апликейшн  ашиглалтанд оруулснаар Улаанбаатар хотод баригдаж буй барилга байгууламж, замын ажлууд дээр Нийслэлээс олгодог зөвшөөрлүүдийн мэдээллийг иргэдэд хүргэж байна.