Дугаар хадгалах үйлчилгээ

 • Гар утасны зээлтэй хэрэглэгч дугаар хадгалах, түр хаах үйлчилгээ авах боломжтой юу ?
  Гар утас зээлээр авсан хэрэглэгч нь гэрээний хугацаанд үйлчилгээг тогтмол ашиглах гэрээ байгуулсан тул дугаар хадгалах үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй.
   
 • Хадгалуулсан дугаараа сарын сүүлээр нээлгэвэл суурь хураамж бүтэн гарах уу?    
  Сарын дундуур дугаар нээлгэж байгаа тохиолдолд сарын хураамжийг сарын үлдсэн өдөрт дүйцүүлэн нэхэмжилнэ. Багцад дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно. Харин төлбөрөөс хаалттай байсан дугаарын суурь хураамж бүтэн нэхэмжлэгдэнэ.
   
 • Сарын эхний цөөн хэдэн өдөр дугаараа ашиглачихаад хадгалуулбал суурь хураамжийг ашигласан өдөрт нь дүйцүүлэн бодох уу? 
  Сарын дундуур дугаар хадгалуулах хүсэлт гаргасан хэрэглэгчийн сарын хураамжийг бүтэн нэхэмжилж, дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно.
   
 • Дугаараа түр хаалгасан тохиолдолд буцааж нээлгэхгүй хэр удаан байж болох вэ?  
  Дугаараа түр хаалгасан өдрөөс хойш сарын 20-ны өдрийг хүртэл буюу төлбөр төлөх эцсийн хугацаа хүртэл түр хаана. Төлбөр төлөх эцсийн хугацаанаас өмнө хэрэглэгч төлбөрөө барагдуулаагүй тохиолдолд дугаарыг төлбөрөөс хаалттай төлөвт шилжүүлнэ.
   
 • Дугаараа огт ашиглахгүй байгаа, хэдэн сар хадгалагдах вэ?
  Шинэ дугаар 3 сарын турш идэвхгүй, огт ашиглаагүй бол 4 дэх сард үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс гэрээг цуцална. 
Home
Consumer
Cellular Phone Service
Internet service
Phones
Candy
International telecom service
MobiXpress
Content & Application
Phones & Devices
Cellular Phone Service
Internet
MobiXpress
Home
Broadband FIXED and WiMAX
MNP75
Cellular Phone Service
Corporate
Cellular Phone Service
Leased Line
VPN
Mobile Office
Data center
Telemarketing
Telemarketing
Additional service
Satellite Communication
Google Office
Phones & Devices
International telecom service
Mobile service
Domain name, web service
Online shop
New number
Scratch cards
Bill payment
Handset & Devices
Card with delivery
Terms of Service
Support
Coverage
Payment Information
Instructions
Setup
Contact us
MobiCom Branches
Forum
About us
Introduction
Greetings from the Chairman & CEO
Group companies
Co-operation
Social Responsibility
Carreer
Sitemap