Санхүүжилт хүссэн төсөл хөтөлбөрүүдэд тавигдах шаардлагууд

Мобиком Корпорациас санхүүжилт, дэмжлэг хүссэн төсөл хөтөлбөрүүд доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

  • Мобиком Корпорацийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын зорилттой нийцэж байх
  • Нийгмийн өргөн цар хүрээг хамарсан, голлох оролцогч талуудын оролцоог хангасан байх
  • Тухайн төсөл хөтөлбөрийнхөө зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд чиглэсэн байх ба урт болон богино хугацааны зорилтуудыг тусгасан байх
  • Санхүүжилтийн олон эх үүсвэртэй бол давуу тал болно.   

Дараах төрлийн болон дараах хэв шинжийг агуулсан төсөл хөтөлбөрүүдийг нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааны чиглэлд нийцсэн шаардлага хангахгүй гэж үзнэ. Үүнд:

  • Улс төрийн нэр дэвшигч болон улс төрийн арга хэмжээ
  • Аялал, зугаалга
  • Шашны утга агуулгатай
  • Хувийн ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт хүссэн
  • Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой санхүүжилтийн хүсэлт
  • Төрөөс иргэдэд зайлшгүй үзүүлэх үйлчилгээг дэмжих зэрэг орно. 

 

   Мобиком Корпорацитай хамтран ажилах, санхүүжилт хүсэх маягтыг эндээс татаж авна уу.

Home
Consumer
Cellular Phone Service
Internet service
Phones
Candy
International telecom service
MobiXpress
Content & Application
Phones & Devices
Cellular Phone Service
Internet
MobiXpress
Home
Broadband FIXED and WiMAX
MNP75
Cellular Phone Service
Corporate
Cellular Phone Service
Leased Line
VPN
Mobile Office
Data center
Telemarketing
Telemarketing
Additional service
Satellite Communication
Google Office
Phones & Devices
International telecom service
Mobile service
Domain name, web service
Online shop
New number
Scratch cards
Bill payment
Handset & Devices
Card with delivery
Terms of Service
Support
Coverage
Payment Information
Instructions
Setup
Contact us
MobiCom Branches
Forum
About us
Introduction
Greetings from the Chairman & CEO
Group companies
Co-operation
Social Responsibility
Carreer
Sitemap