Дотоод сүлжээ зохион байгуулалт /LAN

Хэрэглэгчийн байрны дотоод сүлжээг стандартын шаардлага хангасан материал, тоног төхөөрөмж ашиглан, сүлжээний кабель бусад хэрэгслийг ажиллагсдын ажиллах орчинд тохирсон байдлаар эмх цэгцтэй зохион байгуулах, хэрэглэгчийн мэдээлэл харилцаа холбооны хэрэгцээг дээд зэргээр хангах, ажилчид хоорондоо мэдээллээ солилцох боломжийг бүрдүүлэх найдвартай, нууцлал өндөртэй сүлжээг бий болгоход оршино.

Ажлыг гүйцэтгэснээр гарах үр дүн:

  • Байгууллагын дотоод сүлжээг шинээр байгуулж, эмх цэгцтэй болгоно.
  • Ажилтнууд хоорондын мэдээлэл дамжуулах нууцлал бүхий найдвартай дотоод сүлжээ бий болно.
  • Оффисийн програм, үйлдлийн систем, вирусын програм зэрэг нь албан ёсны лицензтэй болно.
  • Хямд ярианы тарифтай, салбар хоорондоо үнэгүй ярих боломжтой дотуур холбооны утастай болно.
  • Сүлжээний төхөөрөмжүүдийг удирдах, тохируулах боломжтой болно.