Байгууллагын хэрэглэгчийн урамшуулал

 

Танай байгууллага Сүлжээний шийдлийн эсвэл Үүрэн холбооны үйлчилгээнд төлдөг сарын төлбөрийн дүнгээс хамааруулж домэйн нэр болон веб байршуулах үйлчилгээнээс дараах урамшууллыг эдлэх боломжтой.

СҮЛЖЭЭНИЙ ШИЙДЛИЙН ЭСВЭЛ ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД САРД ТӨЛДӨГ ОРЛОГЫН ДУНДАЖ ДҮН (₮) ДОМЭЙН НЭР ВЕБ БАЙРШУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ТУСГАЙ
БАГЦ
ҮНДСЭН
БАГЦ 1
ҮНДСЭН
БАГЦ 2
ҮНДСЭН
БАГЦ 3
1 0 - 500'000 .mobi домэйн нэр жилийн төлбөр 0₮ Тусгай багц сарын суурь хураамж 0₮ Эхний 3 сар суурь хураамж 0₮ - -
2 500'001 - 2'000'000 Эхний 3 сар суурь хураамж 0₮ -
3 2'000'000-ээс дээш Эхний 3 сар суурь хураамж 0₮

 

Байгууллагын хэрэглэгчийн урамшуулал

 

Танай байгууллага Сүлжээний шийдлийн эсвэл Үүрэн холбооны үйлчилгээнд төлдөг сарын төлбөрийн дүнгээс хамааруулж домэйн нэр болон веб байршуулах үйлчилгээнээс дараах урамшууллыг эдлэх боломжтой.

СҮЛЖЭЭНИЙ ШИЙДЛИЙН ЭСВЭЛ ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД САРД ТӨЛДӨГ ОРЛОГЫН ДУНДАЖ ДҮН (₮) ДОМЭЙН НЭР ВЕБ БАЙРШУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ТУСГАЙ
БАГЦ
ҮНДСЭН
БАГЦ 1
ҮНДСЭН
БАГЦ 2
ҮНДСЭН
БАГЦ 3
1 0 - 500'000 .mobi домэйн нэр жилийн төлбөр 0₮ Тусгай багц сарын суурь хураамж 0₮ Эхний 3 сар суурь хураамж 0₮ - -
2 500'001 - 2'000'000 Эхний 3 сар суурь хураамж 0₮ -
3 2'000'000-ээс дээш Эхний 3 сар суурь хураамж 0₮