Мобиком Корпораци нийт ажилтан, гэрээт, хамтрагч, зочид, хэрэглэгчид болон хөршийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог бий болгож тасралтгүй сайжруулна.

Энэхүү бодлогыг дараах чиглэлээр хэрэгжүүлнэ.

  1. Холбогдох бүх хууль тогтоомж, стандарт шаардлагад нийцсэн үйл ажиллагааг явуулж,  эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлнэ.
  2. Аюулгүйн мэдлэг чадвар олгож, зөв зан үйл болон оролцоог дэмжинэ.
  3. Ажлын байрны аюулыг илрүүлж, эрсдэлийг үнэлэх болон хяналтын үр дүнтэй арга хэрэгслүүдийг ашиглаж, эрсдэлийг бууруулна.
  4. Бүх түвшинд хяналт шалгалт, тайлан, гүйцэтгэл, хариуцлагын тогтолцоог бий болгоно.
  5. Осол, осолд дөхсөн тохиолдол болон мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, онцгой байдалд бэлэн байх, хариу үзүүлэх тогтолцоог тасралтгүй сайжруулна.

Мобиком Корпораци нийт ажилтан, гэрээт, хамтрагч, зочид, хэрэглэгчид болон хөршийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог бий болгож тасралтгүй сайжруулна.

Энэхүү бодлогыг дараах чиглэлээр хэрэгжүүлнэ.

  1. Холбогдох бүх хууль тогтоомж, стандарт шаардлагад нийцсэн үйл ажиллагааг явуулж,  эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлнэ.
  2. Аюулгүйн мэдлэг чадвар олгож, зөв зан үйл болон оролцоог дэмжинэ.
  3. Ажлын байрны аюулыг илрүүлж, эрсдэлийг үнэлэх болон хяналтын үр дүнтэй арга хэрэгслүүдийг ашиглаж, эрсдэлийг бууруулна.
  4. Бүх түвшинд хяналт шалгалт, тайлан, гүйцэтгэл, хариуцлагын тогтолцоог бий болгоно.
  5. Осол, осолд дөхсөн тохиолдол болон мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, онцгой байдалд бэлэн байх, хариу үзүүлэх тогтолцоог тасралтгүй сайжруулна.