Мобиком Корпорациас санхүүжилт, дэмжлэг хүссэн төсөл хөтөлбөрүүд доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

 • Мобиком Корпорацийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын зорилттой нийцэж байх
 • Нийгмийн өргөн цар хүрээг хамарсан, голлох оролцогч талуудын оролцоог хангасан байх
 • Тухайн төсөл хөтөлбөрийнхөө зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд чиглэсэн байх ба урт болон богино хугацааны зорилтуудыг тусгасан байх
 • Санхүүжилтийн олон эх үүсвэртэй бол давуу тал болно.   

Дараах төрлийн болон дараах хэв шинжийг агуулсан төсөл хөтөлбөрүүдийг нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааны чиглэлд нийцсэн шаардлага хангахгүй гэж үзнэ. Үүнд:

 • Улс төрийн нэр дэвшигч болон улс төрийн арга хэмжээ
 • Аялал, зугаалга
 • Шашны утга агуулгатай
 • Хувийн ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт хүссэн
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой санхүүжилтийн хүсэлт
 • Төрөөс иргэдэд зайлшгүй үзүүлэх үйлчилгээг дэмжих зэрэг орно. 

 

Мобиком Корпорацитай хамтран ажиллах, санхүүжилт хүсэх маягтыг ЭНД дарж татаж авна уу.

 
 

 

Мобиком Корпорациас санхүүжилт, дэмжлэг хүссэн төсөл хөтөлбөрүүд доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

 • Мобиком Корпорацийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын зорилттой нийцэж байх
 • Нийгмийн өргөн цар хүрээг хамарсан, голлох оролцогч талуудын оролцоог хангасан байх
 • Тухайн төсөл хөтөлбөрийнхөө зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд чиглэсэн байх ба урт болон богино хугацааны зорилтуудыг тусгасан байх
 • Санхүүжилтийн олон эх үүсвэртэй бол давуу тал болно.   

Дараах төрлийн болон дараах хэв шинжийг агуулсан төсөл хөтөлбөрүүдийг нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааны чиглэлд нийцсэн шаардлага хангахгүй гэж үзнэ. Үүнд:

 • Улс төрийн нэр дэвшигч болон улс төрийн арга хэмжээ
 • Аялал, зугаалга
 • Шашны утга агуулгатай
 • Хувийн ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт хүссэн
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой санхүүжилтийн хүсэлт
 • Төрөөс иргэдэд зайлшгүй үзүүлэх үйлчилгээг дэмжих зэрэг орно. 

 

Мобиком Корпорацитай хамтран ажиллах, санхүүжилт хүсэх маягтыг ЭНД дарж татаж авна уу.