Санхүүжилт хүссэн төсөл хөтөлбөрүүдэд тавигдах шаардлагууд:

Мобиком Корпорациас санхүүжилт, дэмжлэг хүссэн төсөл хөтөлбөрүүд доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

 • Мобиком Корпорацийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын зорилттой нийцэж байх
 • Нийгмийн өргөн цар хүрээг хамарсан, голлох оролцогч талуудын оролцоог хангасан байх
 • Тухайн төсөл хөтөлбөрийнхөө зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд чиглэсэн байх ба урт болон богино хугацааны зорилтуудыг тусгасан байх
 • Санхүүжилтийн олон эх үүсвэртэй бол давуу тал болно.   

Дараах төрлийн болон дараах хэв шинжийг агуулсан төсөл хөтөлбөрүүдийг нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааны чиглэлд нийцсэн шаардлага хангахгүй гэж үзнэ. Үүнд:

 • Улс төрийн нэр дэвшигч болон улс төрийн арга хэмжээ
 • Аялал, зугаалга
 • Шашны утга агуулгатай
 • Хувийн ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт хүссэн
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой санхүүжилтийн хүсэлт
 • Төрөөс иргэдэд зайлшгүй үзүүлэх үйлчилгээг дэмжих зэрэг орно. 

 

   Мобиком Корпорацитай хамтран ажилах, санхүүжилт хүсэх маягтыг эндээс татаж авна уу.

 

Санхүүжилт хүссэн төсөл хөтөлбөрүүдэд тавигдах шаардлагууд:

Мобиком Корпорациас санхүүжилт, дэмжлэг хүссэн төсөл хөтөлбөрүүд доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

 • Мобиком Корпорацийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын зорилттой нийцэж байх
 • Нийгмийн өргөн цар хүрээг хамарсан, голлох оролцогч талуудын оролцоог хангасан байх
 • Тухайн төсөл хөтөлбөрийнхөө зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд чиглэсэн байх ба урт болон богино хугацааны зорилтуудыг тусгасан байх
 • Санхүүжилтийн олон эх үүсвэртэй бол давуу тал болно.   

Дараах төрлийн болон дараах хэв шинжийг агуулсан төсөл хөтөлбөрүүдийг нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааны чиглэлд нийцсэн шаардлага хангахгүй гэж үзнэ. Үүнд:

 • Улс төрийн нэр дэвшигч болон улс төрийн арга хэмжээ
 • Аялал, зугаалга
 • Шашны утга агуулгатай
 • Хувийн ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт хүссэн
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой санхүүжилтийн хүсэлт
 • Төрөөс иргэдэд зайлшгүй үзүүлэх үйлчилгээг дэмжих зэрэг орно. 

 

   Мобиком Корпорацитай хамтран ажилах, санхүүжилт хүсэх маягтыг эндээс татаж авна уу.