​Таны билл хэрхэн бодогддог вэ?

 1. Таны ашигласан хэрэглээг тухайн сарын 1-31-нийг дуустал хугацаагаар тасалбар болгож биллийг бодох ба тухайн төлбөрийг дараа сарын 05-08-ны дотор нэхэмжилдэг.
 2. Нэхэмжилсэн төлбөрийг тухайн сарын 20-ны дотор төлж барагдуулах ба 20-ны дотор SPOS машин болон www.mobicom.mn хуудсаар төлсөн тохиолдолд дараа сарын төлбөрөөс 5%-ийн хөнгөлөлт авах боломжтой.
 3. Таны төлбөрийн нэхэмжлэл нь дараах үйлчилгээнээс бүрдэнэ. Үүнд:
 • Багцын сарын хураамж
 • Нэмэлт үйлчилгээтэй бол нэмэлт үйлчилгээний сарын хураамж
 • Тухайн сарын 1-31-ний дотор ашигласан нийт хэрэглээний дүнгээс зохих хөнгөлөлтийг хасаж тооцсоны дараах дүн
 • Өмнөх сарын үлдэгдэл төлбөр /хэрвээ үлдэгдэлтэй бол/
 • НӨАТ зэргээс бүрдэнэ.

​Таны билл хэрхэн бодогддог вэ?

 1. Таны ашигласан хэрэглээг тухайн сарын 1-31-нийг дуустал хугацаагаар тасалбар болгож биллийг бодох ба тухайн төлбөрийг дараа сарын 05-08-ны дотор нэхэмжилдэг.
 2. Нэхэмжилсэн төлбөрийг тухайн сарын 20-ны дотор төлж барагдуулах ба 20-ны дотор SPOS машин болон www.mobicom.mn хуудсаар төлсөн тохиолдолд дараа сарын төлбөрөөс 5%-ийн хөнгөлөлт авах боломжтой.
 3. Таны төлбөрийн нэхэмжлэл нь дараах үйлчилгээнээс бүрдэнэ. Үүнд:
 • Багцын сарын хураамж
 • Нэмэлт үйлчилгээтэй бол нэмэлт үйлчилгээний сарын хураамж
 • Тухайн сарын 1-31-ний дотор ашигласан нийт хэрэглээний дүнгээс зохих хөнгөлөлтийг хасаж тооцсоны дараах дүн
 • Өмнөх сарын үлдэгдэл төлбөр /хэрвээ үлдэгдэлтэй бол/
 • НӨАТ зэргээс бүрдэнэ.

Сарын хураамж нь хэрэглэгчийн сонгосон багцын үндсэн сарын хураамж болон сар бүр автоматаар сунгагддаг нэмэлт үйлчилгээ, дата болон бусад нэмэлт багцуудын төлбөрөөс бүрдэх хэрэглэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч нарын хооронд байгуулсан гэрээний үйлчлэх хугацаанд тогтмол төлөх төлбөр юм.

Сарын хураамжийг дараах тохиолдолд төлөхгүй: Үүнд:

 1. Хэрэглэгч дугаар хадгалуулах үйлчилгээ авсан
 2. Хууль болон гэрээнд заасны дагуу үйлчилгээ үзүүлэгчийн санаачилгаар хэрэглэгчийн үйлчилгээг бүхэлд нь зогсоосон

Таны үйлчилгээ төлбөрөөс хаагдсан бол тухайн сарын хураамжийг бүтэн төлөх үүрэгтэй.
Хэрвээ сарын дундуур гэрээ байгуулсан тохиолдолд сарын хураамжийг тухайн сарын үлдэгдэл хоногт дүйцүүлэн тооцож нэхэмжилнэ.

Тухайн багцад тохирсон дагалдах үнэгүй хэрэглээний эрх бөгөөд багцад дагалдах хэрэглээний эрх нь тухайн дугаарын гэрээг шилжүүлсэнээс үл хамааран сарын эхэнд 1 удаа олгогдоно.

Тухайн багцад дагалдах эрхэнд дараах үйлчилгээнүүд хамаарна. Үүнд:

 1. Мобикомын сүлжээн доторх яриа болон бусад үүрэн болон суурин холбооны сүлжээ рүү ярих яриа
 2. Мобикомын сүлжээн доторх мессэж болон бусад үүрэн болон суурин холбооны сүлжээ рүү бичих мессэж
 3. Тухайн багцад дагалдах дата эрх. Энэ нь тухайн багцын сарын хураамжаас хамааран ялгаатай дүнгээр сар бүр тогтмол олгогдож буй дата багц.

Тухайн багцад дагалдах эрхэнд хамаарахгүй үйлчилгээнүүд:

 1. Урамшууллын ярианы минут, Роуминг яриа, Улс хоорондын яриа, тусгай дугаарт холбогдсон ярианы хэрэглээ
 2. Улс хоорондын мессэж, ОУ-н Роуминг мессэж, Нэмэлт үйлчилгээний тусгай дугаарт илгээсэн мессэж, төлбөрт лавлах болон тусгай дугаарт илгээсэн мессэжний хэрэглээ
 3. Дата роуминг, гэрээ байгуулж авсан дата багц, хэрэглэгчийн хүсэлтээр авсан дата багцын хэрэглээнүүд
 4. Мессэж дээр суурилсан нэмэлт үйлчилгээ /контент татах, дата багц авах, нэгж шилжүүлэх гэх мэт

Тухайн сардаа ашиглаж дуусаагүй багцад дагалдах ярианы минут нь дараа сардаа шилжих бол мессэжний эрхийн хувьд дараа сардаа шилжихгүй.
Дараа сард шилжих ашиглаагүй үлдсэн минутын дээд хэмжээ нь тухайн багцын дагалдах минутын хэмжээнээс ихгүй байна.
Багцад дагалдах эрхээс хэтэрсэн хэрэглээ нь үйлчилгээний үндсэн тарифын дагуу нэмж тооцогдоно.

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ

САРЫН ХУРААМЖ
Үндсэн багцын сарын хураамж 35'000.00₮
Missed call alert 450.00₮
Нийлбэр дүн 35'450.00₮
  Үндсэн багцын сарын хураамж болон нэмэлт үйлчилгээний сарын хураамж
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТӨЛБӨР
Бусад хэрэглээ 644.09₮
Бусад яриа 1'237.34₮
Мессэж 545.00₮
Нийлбэр дүн 2'426.43₮
  Дагалдах хэрэглээний эрхээс хэтрүүлэн ашигласан болон дагалдах хэрэглээний эрхэд тооцогдохгүй ярианы төлбөр
ХӨНГӨЛӨЛТ
Хугацаандаа төлсний хөнгөлөлт -1'893.82₮
Нийлбэр дүн 4'320.25₮
  Тухайн дугаарын эдлэх боломжтой хөнгөлөлтүүд
НЭХЭМЖЛЭХ ДҮН
Залруулга 20'886.87₮
Татвар тооцоогүй дүн 54'443.05₮
  Татвар тооцоогүй төлбөрийн хэмжээ Залруулга гэж байвал үйлчилгээний ажилтан, лавлахаас тодруулах асуугаарай.
НӨАТ 10% 5'444.31₮
Энэ сарын төлбөр 59'887.36₮
Төлбөрийн үлдэгдэл -52.20₮
Нийт төлбөл зохих 59'835.16₮
  Татвар тооцсон нийт төлбөр зохих төлбөр