Хэрэглэгч та ердөө утсаа ашиглаад яаралтай төлбөр тооцоо, санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой. Мобифинанс ББСБ нь таны Мобикомын дугаарыг ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх дээр үндэслэн БИЧИЛ ЗЭЭЛ олгож байна.

Мобикомын үнэнч хэрэглэгч та Үйлчилгээний салбар дээр хүрэлцэн ирж гэрээ байгуулан “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний эрхээ нээлгээрэй. 

ҮНДСЭН ШАЛГУУР:

Та "CANDY ЗЭЭЛ" үйлчилгээг авахын тулд дараах үндсэн шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай:

 • Мобикомын дугаараа 11 сар ба түүнээс дээш хугацаанд идэвхитэй ашигласан байх
 • Мобикомд авлага үүсгэсэн түүхгүй байх
 • Хэрэглээ хязгаарлах үйлчилгээ аваагүй байх /Зөвхөн дараа төлбөрт хэрэглэгчид хамаарна/
 • 18-с дээш насны хэрэглэгч байх

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ:

Та Мобикомын шинэхэн хэрэглэгч байсан ч салбар дээр ирж гэрээ байгуулан зээлийн эрхээ нээлгэх боломжтой ба таны ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний шалгууруудыг хангах үед салбар дээр дахин ирэхгүйгээр хэзээ ч хаанаас ч зээл авах боломж бүрдэх юм. 

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ САРЫН ХҮҮ  МОБИКОМЫН ДУГААРЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШАЛГУУР

10,000₮

500₮

Сүүлийн 3 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 7,000₮ ба түүнээс дээш байх

50,000₮

4.9%

Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 15,000₮ ба түүнээс дээш байх

100,000₮

3.9%

Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 25,000₮ ба түүнээс дээш байх

200,000₮ 3.4% Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 35,000₮ ба түүнээс дээш байх
500,000₮ 2.9%

-200,000₮-ийн зээлийн шалгуур хангасан байх

-200,000₮-ийн зээлийг 3 болон түүнээс дээш удаа авсан байх

-Сүүлийн 3 удаагийн зээлээ хугацаандаа төлсөн байх

*Зээлдэгч зээлээ хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд зөрчигдсөн өдрөөс эхлэн зээлийн үлдэгдэлд үндсэн хүү болон үндсэн хүүний 20% тай тэнцэх хэмжээний нэмэгдүүлсэн хүүг төлнө. 


1. ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ ВЭ?

Та өөрт ойрхон Мобикомын үйлчилгээний салбаруудад цахим үнэмлэхтэйгээ хүрэлцэн ирж “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний эрх нээлгэх гэрээ байгуулснаар Мобикомын сүлжээ орсон хаанаас ч, хоногийн 24 цагийн хэдийд ч зээл авах боломжтой болно. Та өөрийн гэрээний хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

2. ХЭРХЭН ЗЭЭЛ АВАХ ВЭ?

Гэрээ байгуулж зээлийн эрхээ нээлгэсэн хэрэглэгч дараах сувгуудаар Candy зээл үйлчилгээ авах боломжтой байна.

2.1. Мессэжээр: Хэрэглэгч 555 дугаарт ZEEL XXXXX /XXXXX зээлэх дүн/ гэсэн мессэжийг илгээхэд Candy дансанд харгалзах дүнгээр зээл орно. 

2.2. CANDY PAY апликейшн ашиглах /Татах холбоос: AndroidiOS/

2.3. www.candy.mn вэб хуудас ашиглан зээл авах, төлөх

2.4. Facebook мессэнжер дээр суурилсан Candy ЧатБот ашиглах 

Та авсан зээлээ хугацаандаа эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэх ба “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний гэрээнийхээ хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

3. ЗЭЭЛЭЭ ХЭРХЭН ЭРГЭН ТӨЛӨХ ВЭ?

Та зээлээ эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэнэ. Та зээлээ дараах сувгуудаар төлөх боломжтой. 

3.1. Гар утаснаасаа 555 дугаарт Zeel Tuluh XXXXX гэж илгээн төлөх.

3.2. Мобифинанс ББСБ-ын дараах дансуудад төлөх:

 

БАНК ДАНСНЫ ДУГААР  ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА

5077 152 233

 

 

 


XXXXXXXX zeel
(утасны дугаар)

 

2800 000 354

1069 0033 1147

5000 954 334
452 549 257
2000 016 259

Санамж: Ажлын бус цагаар Төрийн болон Капитал банкаар хийсэн гүйлгээ ажлын өдөр, ажлын цагт хийгдэнэ. 

3.3. Мобикомын үйлчилгээний салбаруудаар

3.4. Mobicom.mn вэб хуудсаар төлөх 

3.5. Зээлийн хугацаа дуусах өдөр таны CANDY данснаас автоматаар суутгагдана.

 *Зээлээ эргэн төлөөгүй тохиолдолд таны Мобикомын дугаарын гарах ярианы эрх түр хаагдаж, зээлийн мэдээллийн санд зээлийн ангилал буурч бүртгэгдэхийг анхаарна уу.

4. ЗЭЭЛИЙН БАГЦ АХИУЛАХ НӨХЦӨЛ

Харилцагч өөрийн шалгуур хангасан багцын дараагийн багц руу зээлийн багцаа ахиулах боломжтой. Зээлийн багцаа ахиулахын тулд дараах шалгуурыг хангасан байна. 

 

ҮНДСЭН БАГЦ АХИУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БАГЦ  БАГЦ АХИУЛАХ ШАЛГУУР

10,000₮

50,000₮

-Шалгуур хангасан багцаар 3-с дээш удаа зээл авсан байх

 • -Сүүлийн 3 удаагийн зээлээ 10-с дээш хоног ашиглаж, хугацаандаа эргэн төлсөн байх
 • -Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн шалгуур хангасан багцын дараагийн багц руу шилжих боломжтой.

 

 

50,000₮

100,000₮

100,000₮

200,000₮

200,000₮ 500,000₮

*Багц ахиулсан хэрэглэгч зээлээ дараалан 2 ба түүнээс дээш удаа хугацаандаа эргэн төлөөгүй тохиолдолд үндсэн нөхцөлөөр шалгуур хангасан зээлийн эрх рүү нь буцаан шилжүүлнэ.

 

Хэрэглэгч та ердөө утсаа ашиглаад яаралтай төлбөр тооцоо, санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой. Мобифинанс ББСБ нь таны Мобикомын дугаарыг ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх дээр үндэслэн БИЧИЛ ЗЭЭЛ олгож байна.

Мобикомын үнэнч хэрэглэгч та Үйлчилгээний салбар дээр хүрэлцэн ирж гэрээ байгуулан “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний эрхээ нээлгээрэй. 

ҮНДСЭН ШАЛГУУР:

Та "CANDY ЗЭЭЛ" үйлчилгээг авахын тулд дараах үндсэн шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай:

 • Мобикомын дугаараа 11 сар ба түүнээс дээш хугацаанд идэвхитэй ашигласан байх
 • Мобикомд авлага үүсгэсэн түүхгүй байх
 • Хэрэглээ хязгаарлах үйлчилгээ аваагүй байх /Зөвхөн дараа төлбөрт хэрэглэгчид хамаарна/
 • 18-с дээш насны хэрэглэгч байх

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ:

Та Мобикомын шинэхэн хэрэглэгч байсан ч салбар дээр ирж гэрээ байгуулан зээлийн эрхээ нээлгэх боломжтой ба таны ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний шалгууруудыг хангах үед салбар дээр дахин ирэхгүйгээр хэзээ ч хаанаас ч зээл авах боломж бүрдэх юм. 

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ САРЫН ХҮҮ  МОБИКОМЫН ДУГААРЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШАЛГУУР

10,000₮

500₮

Сүүлийн 3 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 7,000₮ ба түүнээс дээш байх

50,000₮

4.9%

Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 15,000₮ ба түүнээс дээш байх

100,000₮

3.9%

Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 25,000₮ ба түүнээс дээш байх

200,000₮ 3.4% Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 35,000₮ ба түүнээс дээш байх
500,000₮ 2.9%

-200,000₮-ийн зээлийн шалгуур хангасан байх

-200,000₮-ийн зээлийг 3 болон түүнээс дээш удаа авсан байх

-Сүүлийн 3 удаагийн зээлээ хугацаандаа төлсөн байх

*Зээлдэгч зээлээ хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд зөрчигдсөн өдрөөс эхлэн зээлийн үлдэгдэлд үндсэн хүү болон үндсэн хүүний 20% тай тэнцэх хэмжээний нэмэгдүүлсэн хүүг төлнө. 


1. ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ ВЭ?

Та өөрт ойрхон Мобикомын үйлчилгээний салбаруудад цахим үнэмлэхтэйгээ хүрэлцэн ирж “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний эрх нээлгэх гэрээ байгуулснаар Мобикомын сүлжээ орсон хаанаас ч, хоногийн 24 цагийн хэдийд ч зээл авах боломжтой болно. Та өөрийн гэрээний хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

2. ХЭРХЭН ЗЭЭЛ АВАХ ВЭ?

Гэрээ байгуулж зээлийн эрхээ нээлгэсэн хэрэглэгч дараах сувгуудаар Candy зээл үйлчилгээ авах боломжтой байна.

2.1. Мессэжээр: Хэрэглэгч 555 дугаарт ZEEL XXXXX /XXXXX зээлэх дүн/ гэсэн мессэжийг илгээхэд Candy дансанд харгалзах дүнгээр зээл орно. 

2.2. CANDY PAY апликейшн ашиглах /Татах холбоос: AndroidiOS/

2.3. www.candy.mn вэб хуудас ашиглан зээл авах, төлөх

2.4. Facebook мессэнжер дээр суурилсан Candy ЧатБот ашиглах 

Та авсан зээлээ хугацаандаа эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэх ба “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний гэрээнийхээ хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

3. ЗЭЭЛЭЭ ХЭРХЭН ЭРГЭН ТӨЛӨХ ВЭ?

Та зээлээ эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэнэ. Та зээлээ дараах сувгуудаар төлөх боломжтой. 

3.1. Гар утаснаасаа 555 дугаарт Zeel Tuluh XXXXX гэж илгээн төлөх.

3.2. Мобифинанс ББСБ-ын дараах дансуудад төлөх:

 

БАНК ДАНСНЫ ДУГААР  ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА

5077 152 233

 

 

 


XXXXXXXX zeel
(утасны дугаар)

 

2800 000 354

1069 0033 1147

5000 954 334
452 549 257
2000 016 259

Санамж: Ажлын бус цагаар Төрийн болон Капитал банкаар хийсэн гүйлгээ ажлын өдөр, ажлын цагт хийгдэнэ. 

3.3. Мобикомын үйлчилгээний салбаруудаар

3.4. Mobicom.mn вэб хуудсаар төлөх 

3.5. Зээлийн хугацаа дуусах өдөр таны CANDY данснаас автоматаар суутгагдана.

 *Зээлээ эргэн төлөөгүй тохиолдолд таны Мобикомын дугаарын гарах ярианы эрх түр хаагдаж, зээлийн мэдээллийн санд зээлийн ангилал буурч бүртгэгдэхийг анхаарна уу.

4. ЗЭЭЛИЙН БАГЦ АХИУЛАХ НӨХЦӨЛ

Харилцагч өөрийн шалгуур хангасан багцын дараагийн багц руу зээлийн багцаа ахиулах боломжтой. Зээлийн багцаа ахиулахын тулд дараах шалгуурыг хангасан байна. 

 

ҮНДСЭН БАГЦ АХИУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БАГЦ  БАГЦ АХИУЛАХ ШАЛГУУР

10,000₮

50,000₮

-Шалгуур хангасан багцаар 3-с дээш удаа зээл авсан байх

 • -Сүүлийн 3 удаагийн зээлээ 10-с дээш хоног ашиглаж, хугацаандаа эргэн төлсөн байх
 • -Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн шалгуур хангасан багцын дараагийн багц руу шилжих боломжтой.

 

 

50,000₮

100,000₮

100,000₮

200,000₮

200,000₮ 500,000₮

*Багц ахиулсан хэрэглэгч зээлээ дараалан 2 ба түүнээс дээш удаа хугацаандаа эргэн төлөөгүй тохиолдолд үндсэн нөхцөлөөр шалгуур хангасан зээлийн эрх рүү нь буцаан шилжүүлнэ.