Өрхийн интернэт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчид доорх багцуудаас сонгон 12 сарын гэрээ байгуулаад Wi-Fi төхөөрөмжийн үнийг 50% хямдруулж 35’000₮ авах боломжтой.

Байршил

БАГЦ

ХУРД ҮНЭ

Улаанбаатар

Дархан

Эрдэнэт

BOOST 20

20 Mbps

16,500₮

BOOST 50

50 Mbps

21,500₮

BOOST 100

100 Mbps

31,500₮
GAMING 50+50 50+50 Mbps 26,500₮
Орон нутаг
 
BOOST 10 10 Mbps 16,500₮
BOOST 25 25 Mbps 21,500₮
BOOST 50 50 Mbps 31,500₮

GAMING 50+50

25+25 Mbps

26,500₮

Өрхийн интернэт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчид доорх багцуудаас сонгон 12 сарын гэрээ байгуулаад Wi-Fi төхөөрөмжийн үнийг 50% хямдруулж 35’000₮ авах боломжтой.

БАЙРШИЛ

БАГЦ

ХУРД ҮНЭ

Улаанбаатар

Дархан

Эрдэнэт

BOOST 20

20 Mbps

16,500₮

BOOST 50

50 Mbps

21,500₮

BOOST 100

100 Mbps

31,500₮
GAMING 50+50 50+50 Mbps 26,500₮
Орон нутаг
 
BOOST 10 10 Mbps 16,500₮
BOOST 25 25 Mbps 21,500₮
BOOST 50 50 Mbps 31,500₮

GAMING 50+50

25+25 Mbps

26,500₮

Өрхийн интернэт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчид доорх багцуудаас сонгон 12 сарын гэрээ байгуулаад Wi-Fi төхөөрөмжийн үнийг 50% хямдруулж 35’000₮ авах боломжтой.

 

БАЙРШИЛ

БАГЦ

ХУРД ҮНЭ

Улаанбаатар

Дархан

Эрдэнэт

BOOST 20

20 Mbps

16,500₮

BOOST 50

50 Mbps

21,500₮

BOOST 100

100 Mbps

31,500₮
GAMING 50+50 50+50 Mbps 26,500₮
Орон нутаг
 
BOOST 10 10 Mbps 16,500₮
BOOST 25 25 Mbps 21,500₮
BOOST 50 50 Mbps 31,500₮

GAMING 50+50

25+25 Mbps

26,500₮

Өрхийн интернэт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчид доорх багцуудаас сонгон 12 сарын гэрээ байгуулаад Wi-Fi төхөөрөмжийн үнийг 50% хямдруулж 35’000₮ авах боломжтой.

 

БАЙРШИЛ

БАГЦ

ХУРД ҮНЭ

Улаанбаатар

Дархан

Эрдэнэт

BOOST 20

20 Mbps

16,500₮

BOOST 50

50 Mbps

21,500₮

BOOST 100

100 Mbps

31,500₮
GAMING 50+50 50+50 Mbps 26,500₮
Орон нутаг
 
BOOST 10 10 Mbps 16,500₮
BOOST 25 25 Mbps 21,500₮
BOOST 50 50 Mbps 31,500₮

GAMING 50+50

25+25 Mbps

26,500₮